Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten, gesloten tussen Rijschool J&A en hun leerlingen.

Artikel 1 – Verplichtingen rijschool en instructeur 

De rijschool en instructeur zijn verplicht er voor te zorgen: 

1. Dat er les wordt gegeven met de daarvoor benodigde bevoegdheid die voldoen aan de bepalingen  van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM); 

2. Dat de voortgang en progressie van de leerling regelmatig door de instructeur worden aangegeven; 3. Dat de benodigde aanvragen daadwerkelijk worden ingediend bij het CBR of BNOR; 4. Dat de tijdsduur van de te geven rijles, zoals is overeengekomen op het aanmeldingsformulier,  volledig wordt benut voor het geven van de rijles, waarin de voor- en nabespreking is inbegrepen; 5. Dat er een goede verzekering is afgesloten voor het motorrijtuig, inzittende en  bedrijfsaansprakelijkheid; 

6. De leerling te wijzen op eventuele medische klachten, die van invloed kunnen zijn op het besturen  van een motorrijtuig; 

7. De leerling weigeren te lessen als er op het moment van de rijles sprake is van drank, drugs of  andere bedwelmende of geestverruimende middelen is geweest; 

8. Dat de leerling het praktijkexamen aflegt in of op het motorrijtuig waar de leerling ook mee heeft  gelest. Mocht er vanwege dringende omstandigheden zoals ongeval en schade dit niet kunnen, dan  wordt er voor een vervangend motorrijtuig gezorgd. 

Artikel 2 – Verplichtingen leerling 

De leerling is verplicht: 

1. Zich te houden aan de door de rijschool of instructeur vastgelegde afspraken van de datum, tijd en  plaats van de rijles en bij niet verschijnen op het afgesproken lesuur zonder tijdige afzegging, de  volledige lesprijs te voldoen; 

2. De volledige lesprijs te betalen zoals is overeengekomen; 

3. Afzeggen van de rijles kan niet meer binnen 48 uur voor de afgesproken tijd . De afzegging dient  telefonisch te gebeuren . Een te laat afgezegde les wordt niet in rekening gebracht bij afzegging in  verband met een dringende reden waaronder wordt verstaan een ernstig ongeval, ernstige ziekte of  overlijden van de leerling, of van een familielid in de 1e en 2e graad; 

4. Alle aanwijzingen van de instructeur op te volgen; 

5. Eventuele medische klachten die van invloed kunnen zijn op het besturen van een motorrijtuig, aan  te geven op het aanmeldingsformulier; 

6. Tijdens de rijlessen een geldig identiteitsbewijs bij zich te hebben; 

7. Te melden wanneer er sprake is van ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van  motorrijtuigen. Indien de leerling dit nalaat te melden, is de rijschool en instructeur niet aansprakelijk te  stellen. 

Artikel 3 – De betaling 

1. De betaling geschiedt per overmaking per bank/giro, of a contant. 

2. De Rijschool is gerechtigd tijdens de duur van de lesovereenkomst de lesprijs te verhogen 3. De Cursist is in gebreke wanneer de betaling niet voor de afgesproken datum aan de Rijschool is  voldaan, zonder dat enige aanmaning vereist is. 

4. Indien Cursist na aanmaning in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te betalen, zal het bedrag  worden verhoogd met 15% voor incassokosten en invorderingskosten met een minimum van €  100,00. De Rijschool laat het verschuldigde bedrag invorderen door een gerenommeerd  incassobureau. 

5. Bij niet tijdige betaling is de Rijschool gerechtigd de rijlessen en het reserveren van het examen te  staken.

Artikel 4 – Praktijkexamen 

1. Indien het praktijkexamen wegens slechte weersomstandigheden door het CBR wordt uitgesteld,  brengt de Rijschool de gemaakte kosten voor eventuele extra rijlessen bij de Cursist in rekening; 2. De Cursist is bij uitstel van het praktijkexamen geen kosten verschuldigd als hij/zij het  praktijkexamen niet kan afleggen, doordat; 

a. De cursist vanwege ziekte niet in staat is om het examen af te leggen en hij/zij dit d.m.v. een  doktersverklaring binnen 7 dagen na examendatum aan de Rijschool kan aantonen, wel moet dan €  19,25 annuleringskosten aan het CBR worden betaald; 

b. Een familielid tot en met de tweede graad van de Cursist of van de rijinstructeur is overleden binnen  4 dagen voor het praktijkexamen of op de dag van het praktijkexamen wordt begraven; c. Het lesvoertuig of een ander lesvoertuig op het praktijkexamen niet ter beschikking is; d. Het lesvoertuig door de examinator wordt afgekeurd. De Rijschool zorgt er in dit geval voor dat  zonder extra kosten een nieuw praktijkexamen wordt aangevraagd; 

3. Indien de Rijschool voor de Cursist het praktijkexamen heeft gereserveerd dient hij/zij zelf voor de  benodigde geldige documenten, zorg te dragen. 

Artikel 5 – Aansprakelijkheid 

1. De Cursist is niet aansprakelijk voor het schaden van derden als gevolg van botsing, aan- of  overrijden tijdens de rijles en het praktijkexamen. 

2. De Rijschool is niet aansprakelijk voor schaden die het gevolg zijn van opzet en/of grove schuld van  de Cursist door het gebruik van alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen die de  rijvaardigheid beïnvloeden. 

3. De Rijschool is niet aansprakelijk voor boetes of andere financiële consequenties, indien de Cursist,  ondanks zijn/haar eigen verklaring, onbevoegd is het lesvoertuig te besturen. 

Artikel 6 – Overige bepalingen 

1. Het is de verantwoording van de leerling dat deze tijdig in het bezit is van het theoriecertificaat.  Eventuele gevolgen van het niet tijdig bezitten komen voor de rekening van de leerling. 2. Alle lesovereenkomsten vervallen automatisch na 12 maanden vanaf de begindatum en als alle  wederzijdse verplichtingen zijn voldaan. 

3. Alle lesovereenkomsten kunnen beëindigd worden door grove nalatigheid, ernstige tekortkomingen,  ernstige ziekte of overlijden. 

4. Bij geschillen tussen de rijschool/instructeur en de leerling zal altijd eerst naar een passende  oplossing met elkaar worden gezocht om onderling de geschillen of conflicten op te lossen. Beide  partijen zijn verplicht elkaar schriftelijk op de hoogte te brengen van de reden, aard en omvang van  het geschil. Er wordt met elkaar besproken over datgene wat dan van toepassing is 5. Zowel de algemene voorwaarden als de lesovereenkomst hebben als doel en basis wederzijds  vertrouwen in elkaar. Er wordt met elkaars belangen rekening gehouden. Alles wat buiten de  genoemde regelingen en voorwaarden zou kunnen zijn, hebben altijd een basis van redelijkheid en  eerlijkheid. 

6. De rijschool en instructeur zijn ten alle tijde gevrijwaard van elke vorm van aansprakelijkheid in  welke vorm of hoedanigheid dan ook als ze zich hebben gehouden aan datgene wat overeengekomen  is. 

7. Pakketten zijn niet overdraagbaar aan derden. 

8. Indien cursist binnen 3 maanden geen vervolgafspraken heeft gemaakt en de rijschool ook niets meer heeft vernomen van de cursist, dan is de rijschool gerechtigd de overeenkomst zonder tegenbericht en zonder retourbetaling te beëindigen. 

9. Na de tussentijdse toets en of het praktijk examen maken wij een foto van de geslaagde leerling  voor social media (Facebook etc.) 

10. Aanschaf van een les pakket wil niet zeggen dat u dan binnen dit pakket examen kunt doen. Er  kunnen of komen altijd nog lessen bij . 

11.Een lespakket is tot 1 jaar na de eerste betaling geldig. 

Artikel 7. Klachtenregeling. 

1. De cursist kan, indien er geschillen ontstaan tussen hem/haar en de rij-instructeur een beroep doen op bemiddeling door de rijschool. 

2. Het beroep op bemiddeling kan direct telefonisch aan de Rijschool worden gemeld of schriftelijk worden gedaan binnen 7 dagen nadat het geschil is ontstaan. 

3. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. 

Kvk nr: 34282397
Btw nr: NL821132568B01
CBR nr: 4674A8
IBAN: NL28INGB0006196749